1st message - Nhắn tin tới khách hàng

Posted Image
Sáo tại artcraft123.com là cây 1 giá và duy nhất ... Xin được thông cảm chỉ bán cho ai đến trước
Flute at artcraft123.com is unique ... sorry because it is only available for customer who selects and buys first.


Sáo Đá - Natural Stone Flute -Sáo Đá từ 800k/cây
Sáo Gỗ - Wooden Flute - Sáo Gỗ giá từ 400k/cây
Sáo Dalat - Dalat Flute - Sáo Dalat từ 150k/cây